Giảm kích thước của apk file

Áp dụng những cách sau, bạn có thể giảm kích thước file apk một cách đáng kể.

  1. Config Gradle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
buildTypes {
        release {
            shrinkResources true  // get rid of unused resource
            minifyEnabled true  // enlable Proguard, remove unused code
            proguardFiles getDefaultProguardFile(‘proguard-android-optimize.txt’),’proguard-project.txt’
            signingConfig signingConfigs.config
        }
    }
– Sử dụng các định dạng ảnh khác thay vì PNG. Ví dụ JPEG hoặc Vector Drawable khi có thể. (source)
– Xem xét việc sử dụng các thư viện. Không nên dùng một thư viện quá lớn chỉ để đáp ứng một nhu cầu nhỏ
– Chia nhỏ APK (source)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s