Hiểu về Android State List

StateListDrawable – xml – represent for a view in different state
Element :
<selector>
     <item></item>
     <item></item>
</selector>
Example:
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><selector xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”&gt;
<item android:drawable=”@drawable/pressed”
android:state_pressed=”true” />
<item android:drawable=”@drawable/focused”
android:state_focused=”true” />
<item android:drawable=”@drawable/normal” /></selector>
With resource:
Image
Image2
State Understand:
– state_pressed: true nếu đối được được nhấn vào (touch/click), false khi ở trạng thái bình thường, ko bấm
– state_focused: true khi đối tượng đc tập trung. Ví dụ như khi đối tượng đc di chuyển đến bằng bàn phím <- -> …
– state_selected: true khi đối tượng ở trạng thái selected, false khi ko đc select
– state_checkable: true khi object ở trạng thái checkalbe, false khi ngược lại
– state_checked: các trạng thái đã check & chưa check
– state_enabled: các trạng thái enabled/disabled  (có khả năng nhận được các sự kiện touch/click)
– state_window_focused: khi mà window ở trạng thái có focus, một ví dụ của việc ko có focus là: khi có cái dialog nó hiển thị lên trên bề mặt.
– state_hovered:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s