Series Filebase: cơ bản với Realtime Database

Hôm nay có vấn đề cần giải quyết với realtime database. Thế nên là mình bắt đầu động tới thằng Filebase. Cơ bản về giá thì Firebase có 3 mức. Và tất nhiên có một mức free dành cho các dev với nhu cầu cá nhân ko cần nhiều.

firebase_prising

Như vậy chúng ta đã có 1G free realtime database. Nice job GG.

And now.

Hãy bắt đầu với những thứ thật sự đơn giản:

Notes:

Series introduce firebase

Next: Deep dive into firebase realtime database

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s